Att vakna upp till fågelsång i en glänta i skogen kostar inget extra - det är frihet!

Vi finns i Roslagen utmed väg 276 ca 5 mil norr om Stockholm.

Adress, konto-och mobilnummer ges ut då vi fått intresseanmälan från seriöst intresserade med de uppgifter som behövs till hyresavtalet. Personliga uppgifter kan lätt missbrukas av fel personer  vi hoppas därför ni har förståelse för att de inte visas öppet här !

========================================================

HYRESKOSTNAD per vecka SÄSONGEN 2019

HUSBIL

Rabatt vecka 3

= 2000 kr

v 4 =3000 kr

FÖR/

EFTER

SÄSONG

maj,sept

HÖG

SÄSONG

v 22-24 

+33-35

TOPP

SÄSONG

v. 25-32

JULI

Weekend  

3 nätter

från v 36 sept,okt/

april/maj

ytterligare dygn kr/dygn

Bokningsavgift blir deponering vid avhämtning

 Färd utanför Sverige 

tillkommer "utlandsriskavgift"

500 kr (2.000 kr utanför Norden) 

RIVIERA 2-3 pers

4.900

5.900

6.900

3.500

+700

4.000

DETHLEFFS/HYMER

4-5 personer

5.900 6.900

7.900

3.700 + 700

4.000
LIBERTY 3-4 pers 6.900 7.900

8.900

3.900

+900

4.000

Weinsberg 5-6 personer

C körkort/ KK före 1/7 1996

 8.900

2 v=16.000

9.900

2 v= 19.000  

10.900/v

2 v 20.000 

 5.900

+1.200 

6.000 

 

GRILLPAKET

Då vi varken har tid eller ork längre  att rengöra grillar och grilltillbehör efter glömska/slarv, tar vi nu bort de små grillarna i varje husbil. Vi erbjuder istället ett GRILLPAKET med en något större grill+ alla de tillbehör som behövs för att både tända, grilla och rengöra efteråt för 325 kr.

Beställes i samband med signering av avtalet eller senast 2 dagar före avhämtning. 

HYRESAVTAL

Så här ser hyresavtalet ut, men med resp. ifyllda  personuppgifter. Det mesta är vedertagna villkor i branschen. Vi har dock justerat något så det passar både oss och den som hyr bättre.

Villkoren i detta avtal ingås mellan uthyraren och hyrestagaren.

Hyrestagaren godkänner att ev. kreditkontroll görs av uthyraren

Husbilsavtal kundnr

Skriv under, scanna eller gör helst digital signatur och mejla  i första hand till: [javascript protected email address]

Hyresobjekt: Husbil Fiat     Reg.nr 

Uthyrare/

kontaktperson:

 

E-post: [javascript protected email address] Tel.nr: Maggan:070/   
Reg.ägare:       
Hyrestagare:

 

Persnr:    Mobil:    
  Adress:
 
  E-post:
    
 
Medförare; Medpassagerare, ålder Planerad färdplan
Hyresperiod: 
VECKA
 

 Från:   Hyreskostnad:

 
 Till:

                      

 1. BETALNING  -  bokningsavgift/deposition

Hyrestagare har läst igenom hyresvillkor på www.hyrahusbil.n.nu och godkänt dessa innan hyresöverenskommelse  ingåtts muntligt/mailledes mellan parterna.

Inbetald bokningsavgift på 4.000/5.000 SEK  betalas omgående vid överenskommelsen  som ett godkännande av hyresvillkoren och låser bokningen. Med detta  hyresavtal bekräftar uthyraren att bokningsavgift är mottagen den        Hyrestagaren har dessförinnan även erhållit mejl som kvittens på mottaget belopp. Bokningen  är därmed bindande och låst.

Viss återbetalning vid avbokning  inom 7 dagar från inkommen bokningsavgift. Se vidare punkt 12, vid ev. avbokning.

 Avgiften övergår till deposition vid hyrestidens början och återbetalas, med avdrag för ev. kostnader, då husbilen är besiktigad och godkänd, avgifter för väg/böter är kontrollerade,  ungefär 8-10 dagar efter  periodens slut. Om man fått tillstånd att köra i Norge kvarstår 1000 kr i avvaktan på faktura för bro/tunnel och andra avgifter.

Hyreskostnaden på       kr betalas senast 30 dagar före avhämtning till SE-bank konto:  .......   eller swishas helst  till mobil 070/.............

Är  avhämtning mindre än 30 dagar vid bokningen  betalas  hela hyreskostnaden vid bokningen eller vid hyresavtalets  ankomst enl. överenskommelse.  Bekräftelse  av mottagit hyresbelopp  genom mejl. Erläggs ej hyran inom avtalad tid, är bokning och bokningskostnad förverkad.

 1. Avhämtning

Avhämtning enl. avtal/överenskommelse:   fred/lörd/söndag kl.16.30-18.30  Återlämning:  fred/lörd/söndag kl 11.00-12.00 då städad, tankad och klar för nästa tripp om inget annat avtalats! Tiderna kan diffa +- nån timme. Vid försenad återlämning avgift enl. prislista. OBS! Städpaket, se prislista resp.husbil! Att hyra: Grillpaket inkl.grill, grillverktyg, bricketter, tändkuddar, rengöringskit=325 kr/tillfälle. Bäddpaket: Täcken, kuddar. lakan+handdukar = 170 kr/set/tillfälle. Bokas senast 2 dagar före hämtning.

 1. Fordonets användning

Fordonet får bara användas för normalt bruk inom Sverige. Hyrestagaren är medveten om att rätten att disponera fordonet enl. hyresavtal  upphör vid hyrestidens utgång eller om h*n utan uthyrarens tillstånd  kör med bilen ut ur Sverige. Eller om fordonet uppenbart missköts eller vanvårdas. Detta innebär att polis/tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga merkostnader om fordonet olovligen förts utanför Sverige, ej återlämnas i tid enligt avtal eller missköts enl. ovan. 

 1. Aktsamhet

Hyrestagaren ska visa normal aktsamhet om husbilen, dess tillbehör/inventarier och är betalningsansvarig för ev.skada eller förlust av fordon, inventarier, inredning,  husgeråd som uppkommer p.g.a av oaktsamhet/handhavandefel, slarv eller  "allmän drullighet" och ej anses som normalt slitage under hyrestiden. Inventariekontroll av husbil in-och utvändigt görs gemensamt innan avfärd och noteringar om ev. anmärkningar/skador. Samma procedur vid återlämning. Ev. tilläggstjänster skrivs in i avtalet. Skador/fel/förlust som blir p.g.a slarv/glömska, oaktsamhet eller "allmän drullighet",  betalas helt av hyrestagaren och dras från deponering.

5.Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren ansvarar att fordonet ej skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren skall snarast underrätta uthyraren om fel, skada eller stöld på/av fordonet/funktioner/inventarier inträffar under hyrestiden. Ev. polis-och/eller skadeanmälan ska då göras av hyrestagaren snarast/ vid hemkomst. Hyrestagaren får ej upplåta eller hyra ut husbilen. Ska annan än hyrestagaren  köra husbilen ska giltigt körkort på denne uppvisas vid avhämtning och skrivas in i kontraktet.

 1. Uthyrarens ansvar

Husbilen ska vid avtalad tidpunkt vara klar för avfärd, vara i funktionsdugligt- och lagenligt skick vid utlämnandet. Uthyraren  informerar hyrestagaren om husbilens funktioner (finns även instruktionsblad med )  och släpper inte iväg denne förrän h*n känner sig nöjd med genomgången. Uthyraren finns tillgänglig på telefon under normal vakentid vid osäkerhet från hyrestagaren.  Vidare ska fordonet ha godkänd besiktning och helförsäkring för vagnskada och stöld. (se självrisk punkt 7). Uthyraren ska så långt det är möjligt ha förvissat sig om att fordonet  är i sådan god kondition som möjligt. Uthyraren ska ha kontrollerat  t.ex bromsar, koppling, kamrem  och andra viktiga mekaniska delar som slits och hålla detta i bästa bruk.  Om något mekaniskt fel  ändå inträffar som ingen kunnat förutse (gäller ej stöld/krock) och hyrestagaren inte är orsak till, är det  uthyraren som står för denna reparationskostnad. Om hyrestagaren behöver inhandla något för att husbilen/ husbilens funktioner ska fungera ersätts detta av uthyraren mot uppvisande av specificerat kvitto.  Se vidare punkt 7!      

7.Skada/incident/ självrisk/ självsriskreducering

Husbilen är helförsäkrad i Trygg Hansa för vagn/brand och-stöldskada Vid skada/ incident/mekaniskt fel eller då bärgare behöver anlitas ska uthyraren ovillkorligen genast  kontaktas så vi kan kontakta bärgare!  Alla betydande skador, oavsett art, ska  snarast meddelas uthyraren och ev.åtgärd godkännas av denne. För att ev.utlägg ska ersättas måste specificerat  kvitto presenteras. Utan kvitto och uthyrarens godkännande - ingen ersättning!

Vid skada/fel som orsakats av hyrestagaren och som uppkommit under hyrestiden  och som kräver åtgärd, vilket gör att husbilen inte går att hyra ut direkt efter återlämnandet, tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren utöver  reparationskostnaden/självriskbelopp.

Tecknad skadereducering friskriver ej hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom handhavandefel, vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Ej heller gäller någon skadereducering  om uppkomna skador under hyrestiden inte meddelas till uthyraren senast vid återlämnandet. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver  normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet. Skador invändigt ersätts ej av försäkringen,  ej heller bortslarvade/förstörda/kvarglömda  lösa  inventarier,  utan det är hyrestagaren som är ersättningsskyldig för detta. Se prislista!

Är skadereducering tecknad blir kostnaden per skadetillfälle, om skadan blir godkänd som försäkringsskada,  som mest det maxbelopp enl. nedan.  Skadeanmälan  skrivs vid återkomst till uthyraren, var, hur  och varför skadan uppstått. Utan skriven anmälan ersätter inte försäkringsbolaget någon skada och hyrestagaren är skyldig att stå för all reparationskostnad.

Vid  större mekaniskt fel på husbilen eller dess utrustning som gör husbilen obrukbar och   som ingen kunnat förutse och som ej orsakats av handhavandefel eller slarv av hyrestagaren, som t.ex haveri av motor/växellåda, står uthyraren för reparationskostnaden. Återbetalning av hyreskostnaden i proportion till kvarvarande hyrestid återbetalas om  halva eller mer än halva hyrestiden återstår. Ingen annan kompensation  utgår om fel på husbil eller utrustning uppstår under hyrestiden och om den då måste återlämnas innan hyrestidens utgång. Vid ev. haveri/skada och då husbilen måste kvarlämnas på plats där det hänt, efter t.ex bärgning till verkstad, oavsett avstånd från ägarens bostad där husbilen utlämnades, bekostar hyrestagaren själv hemtransport av både sig, passagerare och sina tillhörigheter, såvida man inte tecknat tillägget "självriskreducering"  Se nedan!

Vid ersättningsbar försäkringsskada och då hyrestagaren är vållande är självrisken 10.000 kr per skada. Stöld/glassjälvrisk =5.000 kr, bärgning= 3.000 kr. Vid icke ersättningsbar skada, t.ex  pga rattonykterhet/vårdslöshet/slarv/handhavandefel står hyrestagaren för hela reparationskostnaden. Vid godkänt motpartsvållande återbetalas inbetalt självriskbelopp när försäkringsbolaget avgjort vållandefrågan.

Självriskreducering/assistans på plats vid incident (boende i avvaktan på reparation/hemresa med billigaste färdmedel/hyrbil till hemort om fordonet inte kan lagas snabbt nog) kan mot  kostnad av 400/450 kr/vecka eller  250 kr/helg (700/800 kr

för 2 veckor, dock max 900/1000 kr vid längre hyrestid) reduceras ner till per skadetillfälle/incident:

 • 5.000 vagn/trafikskada
 • 3.000 stöldskada
 • 2.000 glasskada* 500 stenskott som går att fylla i lagas
 • *Enbart mindre stenskott: åk genast till en glasmästare och be att få en särskild tejplapp som kan stoppa vindrutan från att spricka vidare och som sedan kan fyllas i och lagas!
 • 1.500 bärgning/assistans oavsett orsak (om hyrestagaren är upphov till incidenten,  t.ex  låst in/tappat nyckeln, bensinstopp, punktering, krockat od. Ingen kostnad vid "tekniskt haveri" som uthyraren står för.)

8.Överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar för trafik-och p-avgifter, trängselskatter/tunnel/broavgifter  eller andra avgifter som kan uppkomma under hyrestiden. Dessa ska, om möjligt, betalas omgående, kvitto ska visas eller meddelas vid återlämnandet. Kommer krav efter hyrestiden och/eller då återstoden av deponeringen återbetalats,  debiteras  expeditionsavgift på 250 kr/företeelse utöver kravet, detta för att täcka hanteringen av tillkomna avgifter. Vid färd utanför Sverige tillkommer  utlandsavgift på  500 kr inom Norden, 2000 kr utanför Norden. Avgifter uppkomna utanför Sverige kommer till uthyraren först flera månader efteråt och kan därför inte debiteras hyrestagaren förrän då.

9.Försenad eller utebliven leverans Husbilen ska vid avtalad tidpunkt vara klar, i funktionsdugligt- och lagenligt skick vid utlämnandet.  Ingen  ersättning utgår vid dröjsmål som beror på omständigheter utanför uthyrarens kontroll  och som inte kunnats förväntas när avtalet ingicks eller vid hyrestidens början och vars följder ej heller kunnats förutses. 

Vid betydande  försening är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som motsvarar dröjsmålet baserat på veckohyran. Är förseningen väsentlig, kan avtalet hävas  utan avdrag. Ingen annan ersättning utgår dock.

Vid skador orsakade av föregående hyrestagare  så husbilen ej är i körbart skick, utgår ingen  ersättning/kompensation till näste hyrestagare. All kostnad i dess helhet inkl. bokningsavgift återbetalas dock snarast.

 1. Rökning/husdjur är ej tillåten i husbilen  och ej hellerhusdjur - om inget annat avtalats. Ev. medföljande husdjur ska godkännas av uthyraren vid bokning/avhämtning och noteras i kontraktet. Ev. sanering p g a överträdelse bekostas av hyrestagaren enl. prislista www.hyrahusbil.n.nu
 2. Fria mil och fri gasol140 fria mil/vecka, därefter tillägg enl. prislista. Bilen går på diesel. En gasolflaska ingår per hyrestillfälle (brukar räcka ca 14 dar)
 3. Återlämnande

Husbilen återlämnas enl. avtalad tid i samma skick som vid avhämtandet; fulltankad, tömda avlopps och toalett tankar och sopor, rengjord  ordenligt  invändigt; våttorkade lådor, skåp, golv osv.  FYLL INTE PÅ VATTEN! Vid undermålig/icke godkänd  städning/rengörning debiteras enl. prislista på www.hyrahusbil.n.nu  se resp. husbil och dras från deponeringen. Städtjänster kan beställas/bokas senast vid avhämtning., se prislista för resp. husbil! Utvändig tvätt ingår i hyran. Högtryck får ej användas vid ev. utv tvätt under hyrestiden, då vaxet på lacken spolas bort! Ingen återbetalning om husbilen återlämnas före hyrestidens utgång. Se vidare anslag i husbilen!

 1. Eventuell avbokning
 • Vid avbokning, oavsett orsak/skäl, inom 7 dagar från det att bokningsavgiften kommit in, och det återstår mer än 45 dagar till hyrestidens början, avgiften med avdrag för  administrationsavgift på 1.000 kr.
 • Hel bokningsavgift  är förverkad vid avbokning mer än 7 dagar efter inkommen avgift, oavsett skäl, om det återstår mindre än 45 dagar till hyrestidens start. 
 • 44-30 dagar före avhämtning återbetalas 75 % av inbetald hyreskostnad, men ej bokningsavgiften.
 • 29-15 dagar före avhämtning återbetalas 50% av inbetald hyreskostnad, men ej bokningsavgiften.
 • 14 dagar eller mindre före avhämtning är inbetald hyreskostnad förverkad, men bokningsavgiften återbetalas.

Andra överenskommelser som stipuleras i avtalet ska vara skriftliga för att gälla.  Villkoren i avtalet är mellan uthyrare och hyrestagare och inga andra parter!

Hyrestagaren godkänner att ev. kreditkontroll görs av uthyraren

Vid  färd utanför Sverige, men inom Norden, tillkommer 500 kr i utlandsriskavgift, utanför Norden 2.000 kr. Betalas senast vid avhämtning.  Kostnad för   ev. utländska  avgifter för böter,  tull/bro/ väg/tunnelavgifter eller  annat som kommer uthyraren tillhanda först flera månader efter hyrestiden tillkommer och då  debiteras administrativ kostnad på 250 kr utöver det extra belopp som tillkommit.  

Kan kompletteras med ev. tillval vid utlämnandet av husbilen. Med reservation för ev. ändringar, fel eller missförstånd i text !

Bokade tjänster/önskemål

Kostnad

Datum

 

 Notering

Kryssa/ringa in om  självriskreducering önskas+signatur

JA

 

NEJ

 

 

Dras från deponeringen

 

ÖVRIGT: ev medföljande hund/städ/bäddpaket:                                                                                                            (Dras från deponeringen)

Mätarställning ut=          Mätarställning in=         körda mil=            Extra mil=         (dras från deponeringen)

Ut kl...........                                               In kl....................

Överskjutande deponering återsänds till konto/mobil:

Detta husbilsavtal upprättas i två  exemplar och är genomläst och godkänt av båda parter.

                 Ort och datum                                       Villa  Wågsol Östervik                                

   Hyrestagare                                                                     Uthyrare                                                                                               ===========================================================

 VID AVHÄMTNING: Följande skador/anmärkningar finns: ..................................................................................................................................... .                                                                                                                                       Godkänner  utlämnad husbil, datum................                                           

Husbilskoll den............... följande nya brister/skador upptäcktes:............................................................................... 

inga nya skador upptäcktes vid återlämning....................................................................................... Godkänner att  husbilen  är  återlämnad, datum..................                                                        

TIPS:

Gå in på www.hyrahusbil.n.nu under fliken Riviera/Hymer   och klicka på " INSTRUKTIONER" och plugga in er på husbilens funktioner. Instruktionsmanualen MED FOTON medföljer husbilen  där finns även en  lista på "INVENTARIER"  och "ANNAT BRA ATT VETA"  som man kan klicka på och studera. (Finns ej för  Libertyn ännu, men mycket är snarlikt i övriga husbilar)                                                                                            

HA EN TREVLIG OCH MYSIG ROADTRIP MED VÅR HUSBIL!

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Maggan 070/774 83 52 Tompa 070/774 58 50

                 ÖVRIGA PRISER

HUSBIL

 Boknings-

 avgift

 Självriskreducering

      maxkostnad 700

 140 fria mil/vecka

    Extra Milkostnad

xxxxxxxxx
RIVIERA  4.000 400/1v, 700/2v, 800/3v 15 kr/mil efter fria mil  

HYMER/

DETHLEFFS

 4.000  400/1v, 700/2v, 800/3v 15 kr/mil  
LIBERTY  4.000  400/1v, 700/2v, 800/3v 17 kr/mil  
WEINSBERG  6.000  450/1v, 800/2v, 900/3v 18 kr/mil  

TJÄNSTER ATT KÖPA TILL:  städpaket måste bokas senast vid avhämtning.

Bädd/grillpaket senast 2 dar innan avfärd.

HUSBIL STÄD/RENGÖR INVÄNDIGT TÖMNING/RENGÖR TANKAR

PAKETPRIS

STÄD/TÖM

TANKNING+ BRÄNSLE

 
Minidebitering vid ej godkänd städning debiteras minst hälften av kostnad nedan        
RIVIERA 700 400 900 300  
LIBERTY 800 400 1.000 300  
HYMER/DETHLEFFS 900 400 1.100 300  
WEINSBERG 1.200 400 1.400 300  
1.  HYRA bäddset per  tillfälle Täcke +kudde 80 kr inkl. tvätt      
2. Hyra per tillfälle underlakan+påslakan+ örngott 80 kr inkl. tvätt      
 3. HYRA per tillfälle

duschlakan,  +ansiktshandduk

 60kr  inkl. tvätt

     
HYRA Bädd+handduk

allt  enl 1-3

190 kr/ tillfälle

     
HYRA GRILLPAKET

Grill+tändkuddar

+bricketter+grillverktyg+

rengöringskit 

325 kr/tillfälle

Rengöring

av grill=

125 kr

   
Försenad återlämning utan giltigt skäl

1-2 timmar=500 kr

3-6 timmar=1000 kr

7-12 timmar= deponeringen Mer än 12 timmar= deponering+ 3.000 per påbörjat dygn  
Förlust av inventarier

Bestick, matredskap; 20-30 kr/st

glas, mugg, tallrik; 25-35 kr/st

Övriga husgeråd; skålar, grytor ; inköpspris    
Trasigt: bord, fönsterhake, lås, dörr, lucka, gardin od

Kostnad efter reptid/+ inköpspris

 

     

Extra sanering 

av djurpäls

Hund/katthår då inget tillstånd medgetts/ej ordentligt rengjort och det krävs efterarbete.   

1000 kr i avgift om djur medtagits utan tillstånd i husbilen. Därefter 1.500 -3.500 kr beroende på hur mycket och var håren finns. 

Lite grann koncentrerat

nedre gräns

Överallt utspritt i husbilen övre  kostnadsgräns  
 

Välkommen till  oss i Roslagen 

norr om Åkersberga

och söder om Norrtälje!

Att  hyra är frihet och hyr sen!

Våra husbilar är:

 * Servade och genomgångna

* Besiktigade och godkända

* Gasolsäkrade

* Helförsäkrade

*Rökfria

* Fullt köksutrustade