Att vakna upp till fågelsång i en glänta i skogen kostar inget extra - det är frihet!

Vi finns i Roslagen  ca 5 mil norr om Stockholm.

Adress, konto-och mobilnummer ges ut då vi fått intresseanmälan från seriöst intresserade med de uppgifter vi  efterlyser till hyresavtalet. Personliga uppgifter kan lätt missbrukas av fel personer  vi hoppas därför ni har förståelse för att de inte visas öppet här !

========================================================

Scrolla för att se prislistan längre ner! 

Så här ser hyresavtalet ut, men med resp. ifyllda  personuppgifter. Det mesta är vedertagna villkor i branschen. Vi har dock justerat något så det passar både oss och den som hyr bättre.

Villkoren i detta avtal ingås mellan uthyraren och hyrestagaren.

Hyrestagaren godkänner att ev. kreditkontroll görs av uthyraren

Husbilsavtal kundnr

Hyresobjekt: Husbil Fiat               Reg.nr  

Reg.ägare:                                                                    Uthyrare/kontaktperson

E-post: [javascript protected email address] Tel.nr: Maggan:070/ 

Skriv under, scanna eller gör helst digital signatur och mejla  i första hand till: [javascript protected email address]

Annars posta till:

 Hyrestagare:                  Persnr:               Adress:

Mobil:                       E-post:                     Medförare:                Övriga passagerare:

Planerad färdplan:

Hyresperiod:  från:                till:                                Hyreskostnad:

 1. BETALNING  -  bokningsavgift/deposition

Hyrestagare har läst igenom hyresvillkor på www.hyrahusbil.n.nu och godkänt dessa innan hyresöverenskommelse  ingåtts muntligt/mailledes mellan parterna.

Inbetald bokningsavgift på 4.000/6.000 SEK  betalas omgående vid överenskommelsen  som ett godkännande av hyresvillkoren och låser bokningen. Med detta  hyresavtal bekräftar uthyraren att bokningsavgift är mottagen den....... Hyrestagaren har dessförinnan även erhållit mejl som kvittens på mottaget belopp. Bokningen  är därmed bindande och låst.

Viss återbetalning vid avbokning  inom 7 dagar från inkommen bokningsavgift. Se vidare punkt 12, vid ev. avbokning.

 Avgiften övergår till deposition vid hyrestidens början och återbetalas, med avdrag för ev. kostnader, då husbilen är besiktigad och godkänd  ungefär 8-10 dagar efter  hyresperiodens slut. 

Hyreskostnaden betalas senast 60 dagar före avhämtning eller vid hyresavtalets  ankomst eller enl. överenskommelse till SE-bank konto: XXXX-xx xxx xxx  eller swishas till mobil 070/xxx xx xx 

Är  avhämtning mindre än 60 dagar betalas  hela hyreskostnaden vid bokningen eller vid hyresavtalets  ankomst enl. överenskommelse.  Bekräftelse  av mottagit hyresbelopp  genom mejl. Erläggs ej hyran inom avtalad tid, är bokning och bokningskostnad förverkad.

 1.   Avhämtning

Avhämtning enl. avtal/överenskommelse:   fred/lörd/söndag kl. 16.00-18.30 Återlämning:  fred/lörd/söndag kl 10.00-12.00 då städad, tankad och klar för nästa tripp om inget annat avtalats! Tiderna kan diffa +- nån timme. Vid försenad återlämning avgift enl. prislista.

3. Aktsamhet

Hyrestagaren ska visa normal aktsamhet om fordonet, dess tillbehör och   inventarier  och är ansvarig för ev.skada eller förlust av fordon, inventarier och inredning som uppkommer på grund av oaktsamhet/handhavandefel eller ej anses som normalt slitage under hyrestiden. Inventarielista och kontroll av husbil in-och utvändigt görs gemensamt innan avfärd och noteringar om ev. anmärkningar/skador. Samma procedur vid återlämning. Ev. tilläggstjänster skrivs in i avtalet. Skador/fel/förlust som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas helt av hyrestagaren. Hyrestagaren ersätter skador som inte kan anses som normal förslitning eller som orsakats av handhavandefel eller slarv.

4.Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren ansvarar att fordonet ej skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren skall snarast underrätta uthyraren om fel, skada eller stöld på/av fordonet/funktioner/inventarier inträffar under hyrestiden. Ev. polis-och/eller skadeanmälan ska då göras av hyrestagaren snarast. Hyrestagaren får ej upplåta eller hyra ut husbilen. Ska annan än hyrestagaren  köra husbilen ska giltigt körkort på denne uppvisas vid avhämtning och skrivas in i kontraktet.

 1. Fordonets användning

Fordonet får endast användas för normalt bruk inom Sverige. Hyrestagaren är medveten om att rätten att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör vid hyrestidens utgång eller om h*n utan uthyrarens tillstånd  kör med bilen ut ur Sverige. Eller om fordonet uppenbart missköts eller vanvårdas. Detta innebär att polis/tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga merkostnader om fordonet olovligen förts utanför Sverige, ej återlämnas i tid enligt avtal eller missköts enl. ovan. 

 1. Skada/incident/ självrisk/ självsriskreducering

Husbilen är helförsäkrad. Vid skada/ incident/mekaniskt fel eller då bärgare behöver anlitas ska uthyraren ovillkorligen genast  kontaktasAlla betydande skador, oavsett art, ska  snarast meddelas uthyraren och ev.åtgärd godkännas av denne. För att ev.utlägg ska ersättas måste specificerat  kvitto presenteras. Utan kvitto och uthyrarens godkännande - ingen ersättning!

Vid skada/fel som orsakats av hyrestagaren/uppkommit under hyrestiden  och som kräver åtgärd vilket gör att husbilen inte går att hyra ut direkt efter återlämnandet, tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren utöver  rep.kostnaden.

Tecknad skadereducering friskriver ej hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande.  Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.Skador invändigt ersätts ej av försäkringen.

Är skadereducering tecknad blir reperationskostnaden, om skadan blir godkänd som försäkringsskada,  som mest det maxbelopp enl. nedan.

Vid  större mekaniskt fel på husbilen eller dess utrustning som gör husbilen obrukbar och   som ingen kunnat förutse och som ej orsakats av handhavandefel eller slarv av hyrestagaren, som t.ex haveri av motor/växellåda, står uthyraren för detta. Återbetalning av hyreskostnaden i proportion till kvarvarande hyrestid återbetalas om mer än halva hyrestiden återstår. Ingen annan kompensation  utgår om fel på husbil eller utrustning uppstår under hyrestiden och om den då måste återlämnas innan hyrestidens utgång. Vid ev. haveri/skada och då husbilen måste kvarlämnas på plats där det hänt, efter t.ex bärgning till verkstad, oavsett avstånd från ägarens bostad där husbilen utlämnades, bekostar hyrestagaren själv hemtransport av både sig, passagerare och sina tillhörigheter.  

Vid ersättningsbar försäkringsskada och då hyrestagaren är vållande är självrisken 10.000 kr. Stöld/glassjälvrisk =5.000 kr, bärgning= 3.000 kr. Vid icke ersättningsbar skada, t.ex  pga rattonykterhet/vårdslöshet/slarv står hyrestagaren för hela reparationskostnaden. Vid godkänt motpartsvållande återbetalas inbetalt självriskbelopp när försäkringsbolaget avgjort vållandefrågan.

Självriskbelopp(högre belopp för Weinsberg) kan mot  kostnad av 350/400 kr/vecka. 600/700 för 2 veckor, 800/900 (maxbelopp) för 3 veckor eller längre reduceras ner till:

 • 5.000 vagn/trafikskada
 • 3.000 stöldskada
 • 3.000 glasskada*
 • 1.500 bärgning

*Vid enbart mindre stenskott: åk genast till en glasmästare som då kan fylla i och laga skadan till en betydligt mindre kostnad om det åtgärdas på en gång!  

 1. Överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar för trafik-och p-avgifter, trängselskatter/tunnel/broavgifter  eller andra avgifter som kan uppkomma under hyrestiden. Dessa ska, om möjligt, betalas omgående, kvitto ska visas eller meddelas vid återlämnandet. Kommer krav efter hyrestiden och/eller då återstoden av deponeringen återbetalats,  debiteras  expeditionsavgift på 250 kr/företeelse utöver kravet. Avgifter uppkomna utanför Sverige kommer till uthyraren först flera månader efteråt, varvid en extra avgift på  500 kr inom Norden, (2000 kr utanför Norden) tillkommer.

 1. Försenad eller utebliven leverans

Husbilen ska vid avtalad tidpunkt vara klar, i funktionsdugligt- och lagenligt skick vid utlämnandet.  Ingen  ersättning utgår vid dröjsmål som beror på omständigheter utanför uthyrarens kontroll  och som inte kunnats förväntas när avtalet ingicks eller vid hyrestidens början och vars följder ej heller kunnats förutses. Vid betydande  försening är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som motsvarar dröjsmålet baserat på veckohyran. Är förseningen väsentlig, kan avtalet hävas  utan avdrag. Ingen annan ersättning utgår dock.

Vid skador orsakade av föregående hyrestagare  så husbilen ej är i körbart skick, utgår ingen  ersättning/kompensation till näste hyrestagare. All kostnad i dess helhet inkl. bokningsavgift återbetalas dock snarast.

 1. Rökning är ej tillåten i husbilen, ej heller husdjur - om inget annat avtalats. Ev. medföljande husdjur ska godkännas av uthyraren vid bokning/avhämtning och noteras i kontraktet. Hyrestagaren garanterar att inga djurhår kvarstår någonstans i husbilen vid återlämning. Ev. sanering p g a överträdelse/ej godkänd rengöring bekostas av hyrestagaren enl. prislista.
 2. Fria mil och fri gasol 140 fria mil/vecka, därefter tillägg enl. prislista. Bilen går på diesel. En gasolflaska ingår per hyrestillfälle (brukar räcka ca 14 dar)
 1. Återlämnande

Husbilen återlämnas enl. avtalad tid i samma skick som vid avhämtandet; fulltankad, tömda avlopps och toalett tankar och sopor, rengjord  ordenligt  invändigt; våttorkade lådor, skåp, golv osv. Vid undermålig/icke godkänd  städning/rengörning debiteras enl. prislista, se resp. husbil och dras från deponeringen. Dessa tjänster kan beställas/bokas senast vid avhämtning. Utvändig tvätt ingår i hyran. Högtryck får ej användas vid ev. utv tvätt under hyrestiden, då vaxet på lacken spolas bort! Ingen återbetalning om husbilen återlämnas före hyrestidens utgång.

12.Eventuell avbokning

 • Vid avbokning, oavsett orsak/skäl, inom 7 dagar från det att bokningsavgiften kommit in, och det återstår mer än 45 dagar till hyrestidens början, avgiften med avdrag för  administrationsavgift på 1.000 kr.
 • Hel bokningsavgift  är förverkad vid avbokning mer än 7 dagar efter inkommen avgift, oavsett skäl, om det återstår mindre än 45 dagar till hyrestidens start. 
 • 44-30 dagar före avhämtning återbetalas 75 % av inbetald hyreskostnad, men ej bokningsavgiften.
 • 29-15 dagar före avhämtning återbetalas 50% av inbetald hyreskostnad, men ej bokningsavgiften.
 • 14 dagar eller mindre före avhämtning är inbetald hyreskostnad förverkad, men bokningsavgiften återbetalas.

Andra överenskommelser som stipuleras i avtalet ska vara skriftliga för att gälla.  

Villkoren i avtalet är mellan uthyrare och hyrestagare och inga andra parter!

Vid  färd utanför Sverige, men inom Norden, tillkommer 500 kr i utlandsavgift, utanför Norden 2.000 kr,   oavsett det uppstår  utländska  kostnader för tull/bro/ väg/tunnelavgifter elelr andra avgifter som kommer uthyraren tillhanda först flera månader efter hyrestiden. Betalas senast vid avhämtning. Skulle det tillkomma kostnader enl. ovan debiteras administrativ kostnad på 250 kr utöver det extra belopp som tillkommit.  

Kan kompletteras med ev. tillval vid utlämnandet av husbilen. 

Med reservation för eventuella ändringar, fel eller missförstånd !

Bokade tjänster/önskemål

Kostnad

Datum

Notering

Godkänt av

Kryssa/ringa in självriskreducering om du önskar självriskreducering

JA

 

NEJ

 

 

Dras från deponeringen

 

ÖVRIGT:

Mätarställning ut=          Mätarställning in=         körda mil=            Extra mil=        (dras från deponeringen)

Överskjutande deponering återsänds till konto:

 

                   

 

 Detta husbilsavtal upprättas i två likadana exemplar och är genomläst och godkänt av båda parter.

……………………………………………………………………………………….............................................................

                 Ort och datum                                                                                                  Ort och datum

                                                                        

        .......................................................................................................................................

   Hyrestagare                                                                                                                      Uthyrare                                                                                                   

 ===========================================================

 VID AVHÄMTNING: Följande skador/anmärkningar finns: ..................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                             Godkänner  utlämnad husbil, datum................              Godkänner att  husbilen  är  återlämnad, datum..................

 .......................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                              Husbilskoll den............... följande nya brister/skador upptäcktes:............................................

.......................................................................................................................................

                       ........................... inga nya skador upptäcktes vid återlämning o                                                             

TIPS:

Gå in på www.hyrahusbil.n.nu under fliken Riviera/Hymer   och klicka på " INSTRUKTIONER" och plugga in er på husbilens funktioner. Instruktionsmanualen MED FOTON medföljer husbilen  där finns även en  lista på "INVENTARIER"  och "ANNAT BRA ATT VETA"  som man kan klicka på och studera. (Finns ej för  Libertyn ännu, men mycket är snarlikt i övriga husbilar)                                                                                             

HA EN TREVLIG OCH MYSIG ROADTRIP MED VÅR HUSBIL!

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

HYRESKOSTNAD per vecka SÄSONGEN 2018

HUSBIL

Rabatt vecka 3

10 %

15 % v 4

FÖR/

EFTER

SÄSONG

maj,sept

HÖG

SÄSONG

v 23-25 

+32-35

TOPP

SÄSONG

v. 26-31

JULI

Weekend  

3 nätter

från v 36 sept,okt/

april/maj

ytterligare dygn kr/dygn

Bokningsavgift blir deponering vid avhämtning

 Färd utanför Sverige 

tillkommer utlandsavgift

500 kr (2.000 kr utanför Norden) betalas senast vid avhämtning

RIVIERA 2-3 pers 4.900 5.900

6.900/

vecka

3.700

+800

4.000

DETHLEFFS/

HYMER 4-5 pers

5.900

 

6.900

7.900/

vecka

3.700

+800

4.000
LIBERTY 3-4 pers 6.900 7.900

8.900/

vecka

3.900

+990

4.000
Weinsberg 5-6 pers   9.900 10.900 

11.900/

Vecka 

 6.900

+1.200 

6.000 

 

HUSBIL

 Boknings-

 avgift

 Självriskreducering

      maxkostnad 700

 140 fria mil/vecka

    Extra Milkostnad

xxxxxxxxx
RIVIERA  4.000 350/1v, 600/2v, 800/3v 15 kr/mil efter fria mil  

HYMER/

DETHLEFFS

 4.000  350/1v, 600/2v, 800/3v 15 kr/mil  
LIBERTY  4.000  350/1v, 600/2v, 800/3v 17 kr/mil  
WEINSBERG  6.000  400/1v, 700/2v, 900/3v 18 kr/mil  

TJÄNSTER ATT KÖPA TILL: måste bokas senast vid avhämtning

HUSBIL STÄD/RENGÖR INVÄNDIGT TÖMNING/RENGÖR TANKAR

PAKETPRIS

STÄD/TÖM

TANKNING+ BRÄNSLE

 
Minidebitering vid icke fullt godkänt städ debiteras minst hälften av kostnad nedan        
RIVIERA 700 400 800 300  
LIBERTY 800 400 1.000 300  
HYMER/DETHLEFFS 900 400 1.100 300  
WEINSBERG 1.100 400 1.200 300  
1.  HYRA bäddset per  tillfälle Täcke +kudde 75 kr inkl. tvätt      
2. Hyra per tillfälle lakan+påslakan+ örngott 75 kr inkl. tvätt      
 3. HYRA per tillfälle

stort badlakan,  duschhandduk+ ansiktshandduk

 100kr  inkl. tvätt

     
HYRA Bädd+handduk

allt  enl 1-3

175 kr

     
HYRA

Damcykel 

350 kr/vecka

     
Försenad återlämning utan giltigt skäl

1-2 timmar=500 kr

3-6 timmar=1000 kr

7-12 timmar= deponeringen Mer än 12 timmar= deponering+ 3.000 per påbörjat dygn  

Extra sanering 

av djurpäls

Hund/katthår då inget tillstånd medgetts/ej ordentligt rengjort och det krävs efterarbete.   

1000 kr i avgift om djur medtagits utan tillstånd i husbilen. Därefter 1.500 -3.500 kr beroende på hur mycket och var håren finns. 

Lite grann koncentrerat

nedre gräns

Överallt utspritt i husbilen övre  kostnadsgräns  

Välkommen till  oss i Roslagen 

norr om Åkersberga

och söder om Norrtälje!

Att  hyra är frihet och hyr sen!

Våra husbilar är:

 * Servade och genomgångna

* Besiktigade och godkända

* Gasolsäkrade

* Helförsäkrade

*Rökfria

* Fullt köksutrustade